Zelena Neretva - božanstvena rijeka
Opći podaci doline Neretve

Neretva je najduža i vodom najbogatija pritoka Jadranskog mora. Izvire na 1.227 m nadmorske visine,pod vrhom Grdelj, koji pripada ograncima planine Lebršnik. Dužina toka iznosi 230 km. U svom gornjem toku Neretva protiče kroz dolinu, koja se pruža paralelno sa  planinskim masivima i ne presjeca ih. Takve doline zovu se uzdužne.

Izvorišna dionica doline Neretve duboka je do oko 600 m i svom gornjem dijelu se zove Borača u donjem dijelu (oko ušća Rame) ima naziv Župa. Do ušća Rame Neretva teče prema sjeverozapadu, a kad primi ovu pritoku,naglo skreće ka jugu. Odatle njena dolina presjeca planinske vijence pod pravim ili oštrim uglom. Takve doline zovu se poprečne. Ovaj dio Neretve odlikuje se kanjonskim stijenama visine 800 do 1.200 m. Na tim stranama  nema gotovo nikakve vegetacije, građene se od naslaga krečnjaka, koje su, po procjeni geologa, starije od 175 miliona godina.

Na području Borača pad Neretve je vrlo velik,a dolina uska. U Župi je pad znatno manji, a dolina šira. U kanjonu Neretva je vrlo brza,sa slapovima i manjim vodopadima. Neretva ima sva karakteristična svojstva planinske rijeke sa relativno velikim padom i jakom mehaničkom snagom.

chanel replicachanel replicachanel replica